பார்வதியம்மாளுக்கு ஒரு ராயல் சல்யூட்!

பார்வதி அம்மாள்

பார்வதி அம்மாள்

“மயிர் நீப்பின் வாழாக் கவரி மாவன்னா
ருயிர் நீப்பர் மானம் வரின்!” -திருவள்ளுவர்

அதிகாரம்: மானம் குறள் இலக்கம்: 969

This entry was posted in அரசியல், தகவல்கள், மனிதர்கள் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to பார்வதியம்மாளுக்கு ஒரு ராயல் சல்யூட்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: This post is over 5 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.