ஆட்டிசம் – அச்சப்படக்கூடிய கொடூரமானது அல்ல..

இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்..

TED Talk on Autism: The world needs all kinds of minds

Temple Grandin: The world needs all kinds of minds

This entry was posted in AUTISM - ஆட்டிசம், குழந்தை வளர்ப்பு, வீடியோ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ஆட்டிசம் – அச்சப்படக்கூடிய கொடூரமானது அல்ல..

  1. வளமும் நலமும் பெற 2012 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்

  2. ORB Raja says:

    பாலா, மிக அவசியமான பகிர்வு! ஆட்டிசம் பற்றிய விழிப்புணர்வுக்கு என்னாலான பங்களிப்பைச் செய்ய ஆவலாய் இருக்கிறேன். மறுபடியும் பேசலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Note: This post is over 3 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.