தமிழினத் துரோகிகள் ஒழிக!

http://www.fileden.com/files/2006/9/17/223855/paraya_id.JPG

http://www.youtube.com/watch?v=RED0EjlrVAE

வேறு என்ன சொல்ல.. துரோகத்தில் சிறந்த , மானங்கெட்டவர்களின் தலைமையின் கீழும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அற்ப அடிமைகள் நாம். 🙁

வீரவணக்கம்.. வீர வணக்கம்..

This entry was posted in அஞ்சலி, அரசியல் and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

22 Responses to தமிழினத் துரோகிகள் ஒழிக!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: This post is over 5 years old. You may want to check later in this blog to see if there is new information relevant to your comment.